Game poker

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
Ngày
/
Tháng
00 13   1                               1   1                       1             1           1       1       1   1     3 1 00
01 9     1                                   1   1                   1       2               2                 1           01
02 10         2         1   1                                   1 1       2           1         1                           02
03 12   1 1         1   1 1     1       1             1         1               1                   2                       03
04 19       1   2                 1             1 1       1     1 1           1     1   1   1 1 1 2         2               04
05 12       1   1               1               2       1           1         1       1     1 1                         1   05
06 13       1 1                   1                 1   2     1   1               1         1     1     1 1                 06
07 17       1 1   1   2 1         1           1 1     1 1   1             1     1 1   1                       1             07
08 5 2             1                                                           2                                           08
09 7       1               1                                 1           1   1                             1         1     09
10 14 1                   3     1   2       1             1     1           1       1           1             1             10
11 1                                                       1                                                               11
12 19 1     1   1         1   1               1 1             1     1 1     1       2   1                       1   2   1 1 12
13 7   1                             1                               1     1   1       1               1                   13
14 13 1     1     3       1   1     1     1           1                       1     1                 1                     14
15 13   1 1     1 1 1         1                             1                       2 1   1           1               1     15
16 10           1     1     1                 1             1   1         1             1                   1   1           16
17 9         2 1                     1                 1                         1   1 1                           1       17
18 14                                         1   1           2   1 1       1 1       1         1         1           1 1 1 18
19 7                     1                 2                       2   1                                             1     19
20 18   2 1     1                       1 3         1       1     1   1   1       1                 2   1 1                 20
21 13 1   1                       1   1                   1   1 1       1     1                         1 1   1           1 21
22 15                   1     1               2   1   1       1   1   1 1                                   1       1 2   1 22
23 13     1 1       1           1                 1       1 2 1                   1     1                   1       1       23
24 12                                   1                 1 1             1   1   2   1 1 1           1 1                   24
25 15   1         1 1   1                     1 1 1         2         2             1         1   1                       1 25
26 10                                   1 1         1       1           1   1   1     1               1               1     26
27 12 1               3             1     1 1   1                                               1       1     1 1           27
28 8     1           1           1         1 1               1                         1       1                           28
29 9                               1         1 1     2           1                     1 1   1                             29
30 8 1       1                                           1             1   1   2                                       1   30
31 13 1   1 1                       1             1     1                 1                     1 1             2 1 1       31
32 3                                                                           1         1         1                       32
33 16         1 1         1   1                   1           1   1   1   1                                 1 2 2 1 1       33
34 13 2   1                             1 1                   1         1     1                       1     1       2 1     34
35 13                           1 1 1           1             1             1     1                 2             1 1 1   1 35
36 18           1 1       1 2       1                   1     1       1 1       1                     2 1 2 1             1 36
37 11           1 1   1                     1                   1 1       1   1   2     1                                   37
38 10                     1       1 1                     1           1       1 1                                   2   1   38
39 8             1       1               1                               1           1   1         1           1           39
40 9   1           1               1 1                         1     1     1 1           1                                 40
41 8       1               1 1 1     1         1                                     1                               1     41
42 8     1                           1             1               2   2                             1                     42
43 10         1                       1           1           1   1     1       1               1 1     1                   43
44 8   1                 1 1           1 1               1                                         1 1                     44
45 7                   1       1 1 1                         1     1                                             1         45
46 11 1                 1     1                         1 1                       1               1 1             2   1     46
47 8                           1 1                                         2             1 1           1         1         47
48 8         1 1                         1     1       1                               1                   1 1             48
49 13               2                     1                         1       1         1 1   1     1 1           1 1       1 49
50 12         2       2 1     1   1   1         1       1   2                                                               50
51 13         1   1       1 1 1   1 1   1         1                                   2             1         1             51
52 16   1 2 1           2         1         1       1             2                         1         1   1   1         1   52
53 12           1     1                 1     2       1       1   1       1 1                         1         1           53
54 16 1 1             1         1 1               1   1         1       1       1   1               1   1             2   1 54
55 9 2 2                                   1                   1                   1 1                       1             55
56 8     1                   1                                             1               2     2                   1     56
57 11               1               1   1   2                         1   1       1       1   1                       1     57
58 14 1 2                     1             1     3 1           2     1 1       1                                           58
59 10           1     1               1                 2   1                                   1       1               1 1 59
60 13             1         1                             2             1 1   2                 1   1       1     1       1 60
61 11                 1                                 1           1         1               1 1             1 1     1 2   61
62 4           1   1                                               1                                                   1   62
63 8           1 1   1                                   1                                   1       1 1                 1 63
64 10     1         1     1       1                                   1           1     1 1               1             1   64
65 15   1 1         1         1 1     1   1 1             1     1         1               3     1                           65
66 8                                   1           2                               1     1 1       1       1               66
67 12       2 1                 1         1         1               1                           1     1           2       1 67
68 8                   1                     1     2   1                   1                             2                 68
69 16 1 1               1   1 1 1       1         1   1   1         1               1 1     1             1           1     69
70 6   1         1                                 1 1             1                     1                                 70
71 9                     1 1   1                   1           1           1 1     1                       1               71
72 9                 1                   1       1   1                         1                 1           1           2 72
73 9                   1                   1               2                     1       1     1           1   1           73
74 17     2                     1             2                   1       2       2       2             1 1 1 1   1         74
75 9                           1 1   1               1             1                           1           1     1       1 75
76 10                   1   1         1 1             2   1                             1               1 1                 76
77 7                       1                       1                                         2     1         1 1           77
78 7             1                     1           1 2                                             1           1           78
79 8                           1     1                         1                   1 1                       1   1     1   79
80 7         1         1         1                     1 1                               1   1                             80
81 11                 1                   1                       2           1     1           1 1     1   1             1 81
82 18         1       1 1             1   2     1   1   2               2               2   3             1                 82
83 7             1           1         1                                       1               1 1                     1   83
84 12       1           1     2         1             1 1               1           1                 1         1   1       84
85 3                                                     1         1                                               1       85
86 6                     2         1                                 1     1                                     1         86
87 9         1               2               1                 1     1             1                   1       1           87
88 9       1       1                                       1       1       1               1 1             1       1       88
89 12       1               2   1     2         2   1                           1                 1                     1   89
90 15       1     2         1                   1   1             1             1     1 1   1 1   2   1                     90
91 9 1     1   1       1             1 1       1                     2                                                     91
92 12           1           1       1   1   1     1   1                     1                 1       1   1         1       92
93 7                                 1     1                     1                           1           1   1     1       93
94 8                               1         1                         1 1             1     1         1               1   94
95 5               1       1   1                                                                   1   1                   95
96 7         1   1 1                                     1             1             1                             1       96
97 12               1     1         1             1           1                   1 1       1     2       1       1         97
98 10               1                       1 1 1           1 1                                       1   1   1 1           98
99 14     1         1             2 1     1 1                   2                           2   1                 1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
Ngày
/
Tháng
Thể thao Bóng rổ Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao game casino Baccarat casino Kết quả xổ Số Miền Nam Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker Trò chơi poker sòng bạc Game poker Game bài Baccarat